Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Realizacja projektu Legalny pobyt, lepsze jutro

fami11

 

"Bezpieczna przystań"
Projekt nr 9/7-2017/OG-FAMI „Legalny pobyt, lepsze jutro"
Cel szczegółowy – integracja/legalna migracja.
Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
Okres realizacji projektu: 1 października 2017 r. – 30 września 2019 r.

 

Od 2014 roku lawinowo wzrosła liczba obywateli państw trzecich składających do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wnioski o legalizację pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zwiększyła się również liczba wniosków o zezwolenie na pracę cudzoziemca w Polsce. Porównując dane statystyczne za 2014 i 2017 r. zauważyć można 655-cio procentowy wzrost liczby prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego oraz 875-cio procentowy we wnioskach dotyczących wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemca. Obserwuje się dalszy wzrost procesów imigracyjnych do Polski.

 

Dlatego też sprawą priorytetową stało się usprawnienie obsługi w tym obszarze. Zwiększenie dostępu cudzoziemców do usług świadczonych przez Oddział legalizacji pobytu cudzoziemców oraz poprawa standardu świadczonych usług poprzez dostosowanie warunków pracy Oddziału do uzasadnionych potrzeb klientów w zakresie poziomu obsługi, zapewnienia bezpieczeństwa danych, podniesienia jakości prowadzonych postępowań administracyjnych oraz skrócenia czasu dostępu do baz danych prowadzonych w systemach teleinformatycznych, stało się możliwe m.in. dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

13 września 2017 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim -Arturem Chojeckim, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego Urzędu Pawła Żukowskiego, a Dyrektorem Departamentu Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych MSWiA Piotrem Zuzankiewiczem i Dyrektorem Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA Mariuszem Kasprzykiem, zostało podpisane porozumienie w sprawie dofinansowania projektu „Legalny pobyt, lepsze jutro”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

Projekt Wojewody Warmińsko-Mazurskiego „Legalny pobyt, lepsze jutro” nr 9/7-2017/OG-FAMI otrzymał dofinansowanie w maksymalnej wysokości 1 021 818,93 PLN. Całkowity budżet projektu wynosi zaś 1 070 192,81 PLN. Projekt jest realizowany od 1 października 2017 r., a jego zakończenie przewidziano na 30 września 2019 r.

 

Pod numerem 89 52 32 612 została uruchomiona infolinia Oddziału legalizacji pobytu cudzoziemców. Jednocześnie został wydzielony oddzielny numer telefonu dedykowany obywatelom Unii Europejskiej 89 82 32 271.

 

Oddany został nowy punkt obsługi w sprawach cudzoziemców, przystosowany do obsługi większej liczby klientów, w tym niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi. Punkt obsługi w sprawach cudzoziemców mieści się na parterze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w pokoju nr 7, i znajdują się w nim trzy stanowiska bezpośredniej obsługi klientów. Dodatkowo w Punkcie Obsługi został wydzielony kącik dla dzieci, będący udogodnieniem dla osób przebywających z małymi dziećmi w przestrzeni publicznej. W ramach projektu został też zakupiony system kolejkowy wraz z wyświetlaczem LCD.

 

Zakończył się remont w pomieszczeniach zajmowanych przez Oddział legalizacji pobytu cudzoziemców. Wszystkie pomieszczenia wyposażono w nowe meble i sprzęt. Zakupiono czytniki dokumentów, czytniki linii papilarnych, urządzenia do weryfikacji dokumentów, komputery wraz z oprogramowaniem, drukarki A3, A4, drukarki etykiet, skanery sieciowe.

 

Zakupiono również infokiosk, który ułatwi klientom Oddziału szybki dostęp do informacji, umożliwiając przekaz kompleksowych danych dot. zasad legalizacji pobytu cudzoziemców, zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP oraz wpisania zaproszeń do ewidencji zaproszeń.