Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Karty usług

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

 

 

Lp

Kategoria usługi

Nazwa usługi

Opiekun karty/Wydział

1

Bezpieczeństwo

 

Wydawanie pozwoleń na nabywanie,
przechowywanie, używanie materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego lub wytwarzanie materiałów
wybuchowych metodą
in situ

 

WNIOSEK.doc

oświadczenie_nr_1_do_wniosku.docx

oświadczenie_nr_2_do_wniosku.docx

ZK

2

Budownictwo

Pozwolenie na budowę

 

Wniosek_o_pozwolenie_na_budowę
lub_rozbiórkę.docx

Oświadczenie_o_posiadanym_prawie
do_dysponowania nieruchomością
na_cele budowlane.docx

Informacja_uzupełniająca_do_wniosku
o_pozwolenie na_budowę lub_rozbiórkę.docx

IGR

 

3

Budownictwo

Zgłoszenie robót budowlanych

Oświadczenie_o_posiadanym_prawie
do_dysponowania nieruchomością
na_cele budowlane.docx

 

Agnieszka Krauze, Kornelia Krysiak-IGR

 

4

Budownictwo

Pozwolenie na rozbiórkę
Wniosek_o_pozwolenie_na_budowę
_lub_rozbiórkę.docx

Informacja_uzupełniająca_do_wniosku
o_pozwolenie na_budowę lub_rozbiórkę.docx

 

IGR

 

5

Budownictwo

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

 

IGR

 

6

Budownictwo

Zezwolenie na realizację inwestycji przeciwpowodziowej

Barbara Puchalska-IGR

7

Budownictwo

Rejestracja dziennika budowy

Agnieszka Krauze, Kornelia Krysiak-IGR

8

Dziedzictwo narodowe

Opiniowanie wniosków o nadanie
medalu złotego/srebrnego
„OPIEKUN MIEJSC PAMIĘCI
NARODOWEJ”

Nie obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2016 r. w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw

Ewelina Rakiej-Chomicka-PS

9

Dziedzictwo narodowe

Uzyskanie opinii w sprawie
upamiętnienia miejsca pamięci
narodowej

Nie obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2016 r. w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw

Ewelina Rakiej-Chomicka-PS

10

Dziedzictwo narodowe

Wydawanie zezwolenia na ekshumację
szczątków z grobu wojennego

 

Nie obowiązuje od dnia 15 czerwca 2016 r. w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw.

 

Ewelina Rakiej-Chomicka-PS

11

Geodezja

Rozpatrywanie wniosków w sprawie
zbadania zasadności odmowy włączenia
dokumentacji do Powiatowego/Wojewódzkiego

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Nie obowiązuje od dnia 12.07.2014r. w związku ze zmianą
przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Monika Barcikowska-IGR

12

Geodezja

Stwierdzenie nieważności decyzji,
postanowienia w przedmiocie-
ewidencji gruntów i budynków,
klasyfikacji gruntów

Monika Barcikowska-IGR

13

Geodezja

Wznowienie postępowania
administracyjnego
w przedmiocie
- ewidencji gruntów
i budynków,
klasyfikacji gruntów

Monika Barcikowska-IGR

14

Geodezja

Rozpatrywanie odwołań od decyzji Starosty
(Prezydenta Miasta) wydanej w I instanc
ji w sprawach z zakresu- geodezji
i kartografii, ewidencji gruntów i budynków,
klasyfikacji gruntów

Monika Barcikowska-IGR

15

Gospodarka przestrzenna

Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego na terenie zamkniętym

Krzysztof Klimek-IGR

16

Gospodarka przestrzenna

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy na
terenie zamknięty
m

Krzysztof Klimek-IGR

17

Gospodarka przestrzenna

Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
linii kolejowej

Krzysztof Klimek-IGR

18

Gospodarka przestrzenna

Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
regionalnej sieci szerokopasmowej

Krzysztof Klimek-IGR

19

Informacja publiczna

Udostępnianie informacji publicznej
na pisemny wniosek
Zał. do karty nr 19

Wydział Prawny i Nadzoru

20

Inne

Wydanie kopii dokumentów osobowo-płacowych
z zasobu archiwum zakładowego

OK

21

Inne

Wstrzymanie egzekucji administracyjnej
dotyczącej czynności każdego
organu prowadzącego
egzekucję administracyjną

Katarzyna Szeligowska-FK

22

Kary

Uzyskanie umorzenia w całości albo w części,
odroczenia lub rozłożenia na raty należności
z tytułu kar nałożonych na podstawie ustawy
Prawo budowlane

Katarzyna Szeligowska-FK

23

Kary

Uzyskanie umorzenia w całości albo w części,
odroczenia lub rozłożenia na raty należności
z tytułu kar za nielegalnie pozyskana zwierzynę

Katarzyna Szeligowska-FK

24

Komunikacja

Uzyskanie wpisu do ewidencji instruktorów
techniki jazdy

Nestor Zubalski-IGR

25

Komunikacja

Uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków szkolenia
kierowców wykonujących przewóz drogowy

Nestor Zubalski-IGR

26

Komunikacja

Wpis do rejestru ośrodków doskonalenia techniki jazdy

Nestor Zubalski-IGR

30

Obywatele /Cudzoziemcy

Uzyskanie dokumentu paszportowego 

Małgorzata Polak-SO

31

Obywatele /Cudzoziemcy

KARTA_USŁUGI_31_Wydawanie_zezwoleń_na_pracę.doc

 

wniosek_o_wydanie_zezwolenia.pdf

o_przedłużenie_zezwolenia.pdf

 

Oświadczenie_dot._karalności_składane_pod_rygorem_odpowiedzialności_karnej.docx

Aldona Szparak-SO

32

Obywatele /Cudzoziemcy

KARTA_USŁUGI_32_Zezwolenie_na_pobyt_stały.doc

32_wniosek_u_udzielenie_zezwolenia
na_pobyt_stały.pdf

 

33

Obywatele /Cudzoziemcy

 KARTA_USŁUGI_33_Zezwolenie_na_pobyt_czasowy.doc

 Wniosek_pobyt_czasowy_od_27.04.2019.docx

Wniosek_o_pobyt_czasowy_-_mobilność_pracownika_od_27.04.2019.docx

px_pobyt_czasowy__studia-1.docx

Załącznik_nr_1_-_od_27.04.2019.docx

Załącznik_nr_2_-_od_27.04.2019.docx

Załącznik_nr_3_-_od_27.04.2019.docx

Załącznik_nr_4_-_od_27.04.2019.docx

Pouczenie_dla_cudzoziemcow_zaktualizowane_w_zw._z_nowelizacją_ustawy_o_cudzoziemcach.docx

Pouczenie_j_angielski.docx

Pouczenie_j_rosyjski.docx

Pouczenie_tłumaczenie_na_język_ukraiński.docx

Pouczenie_dla_cudzoziemcow_zaktualizowane_w_zw._z_nowelizacją_ustawy_tłumaczenie_FR.docx

 

 

 

 

 

34

Obywatele /Cudzoziemcy

KARTA_USŁUGI_34_Zezwolenie_na_pobyt_rezydenta_długoterminowego_UE.doc

34_wniosek_o_pobyt_rezydenta
długoterminowego_UE.pdf

 

 

35

Obywatele /Cudzoziemcy

KARTA_USŁUGI_35_Wpisanie_zaproszenia_do_ewidencji_zaproszeń.doc

wniosek_o_zaproszenie.pdf

 

36

Obywatele /Cudzoziemcy

KARTA_USŁUGI_36_KARTA_STAŁEGO_POBYTU_CZŁONKA_RODZINY_OBYWATELA_UE.doc

zał._do_karty_36.pdf

 

37

Obywatele /Cudzoziemcy

KARTA_USŁUGI_37_Przedłużenie_wizy_krajowej.doc

37_wniosek_o_przedłużenie_wizy_krajowej.pdf

 

38

Obywatele /Cudzoziemcy

KARTA_USŁUGI_38_WYDANIE_WYMIANA_POLSKIEGO_DOKUMENTU_TOŻSAMOŚCI_CUDZOZIEMCA.doc

38_wniosek_o_wydanie_wymianę_polskiego
dokumentu_tożsamości_cudzoziemca.pdf

38_zgłoszenie_utraty_lub_uszkodzenia.pdf

 

39

Obywatele /Cudzoziemcy

KARTA_USŁUGI_39_WYDANIE_WYMIANA_KARTY_POBYTU.doc 

39_wniosek_o_wydanie_wymianę
karty_pobytu.pdf

39_zgłoszenie_utraty_lub_uszkodzenia.pdf

 

40

Obywatele /Cudzoziemcy

KARTA_USŁUGI_40_Zarejestrowanie_pobytu_obywatela_Unii_Europejskiej.doc

zał._do_karty_40.pdf

 

41

Obywatele /Cudzoziemcy

KARTA_USŁUGI_41_Zezwolenie_na_pobyt_czasowy_w_celu_wykonywania_pracy_w_zawodzie_wymagającym_wysokich_kwalifikacji.doc

zał._do_karty_41.pdf

 

42

Obywatele /Cudzoziemcy

KARTA_USŁUGI_42_WYDANIE_DOKUMENTU_POTWIERDZAJĄCEGO_PRAWO_STAŁEGO_POBYTU_OBYWATELA_UE.doc

zał._do_karty_42.pdf

 

43

Obywatele /Cudzoziemcy

KARTA_USŁUGI_43_Przedłużenie_wizy_Schengen.doc

43_wniosek_o_przedłużenie_wizy_Schengen.pdf

 

 

44

Obywatele /Cudzoziemcy

KARTA_USŁUGI_44_Przedłużenie_ruchu_bezwizowego.doc

 

 

45

Obywatele /Cudzoziemcy

KARTA_USŁUGI_45_WYDANIE_KARTY_POBYTU_CZŁONKA_RODZINY_OBYWATELA_UE.doc 

zał._do_karty_45.pdf

 

46

Obywatele /Cudzoziemcy

KARTA_USŁUGI_46_Wymiana_wydanie_nowego_zaświadczenia_o_zarejestrowaniu_pobytu_obywatela_Unii_Europejskiej.doc

zał._do_karty_46.pdf

 

47

Obywatele /Cudzoziemcy

KARTA_USŁUGI_47_PRZEDŁUŻENIE_ZEZWOLENIA_NA_PRACĘ_CUDZOZIEMCÓW_NA_TERYTORIUM_RP.doc

zał._karta_47.pdf

 

48

Obywatele /Cudzoziemcy

KARTA_USŁUGI_48_WYDANIE_WYMIANA_POLSKIEGO_DOKUMENTU_PODRÓŻY_CUDZOZIEMCA.doc

48_wniosek_o_wydanie_wymianę_polskiego
dokumentu_podróży dla_cudzoziemca.pdf

 

49

Obywatele /Cudzoziemcy

Uzyskanie zaświadczeń o osobowości
prawnej kościelnych osób prawnych
lub/i o pełnieniu funkcji organu prawnego

załącznik_nr_1_do_karty_nr_49.doc

Jolanta Pietroniuk-SO

50

Obywatele /Cudzoziemcy

Potwierdzenie posiadania bądź
utraty obywatelstwa polskiego

formularz_wniosku_o_potwierdzenie
posiadania_lub_utraty obywatelstwa
polskiego.pdf

 

Jolanta Pietroniuk-SO

51

Obywatele /Cudzoziemcy

Uznanie za obywatela polskiego

wniosek_o_uznanie_za_obywatela
polskiego.pdf

Jolanta Pietroniuk-SO

52

Obywatele /Cudzoziemcy

Nadanie obywatelstwa polskiego

aneks_do_wnniosku_o_nadanie
obywatelstwa_polskiego.pdf

wniosek_o_nadanie_obywatelstwa
polskiego.pdf

Jolanta Pietroniuk - SO

53

Obywatele /Cudzoziemcy

Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Jolanta Pietroniuk-SO

54

Obywatele /Cudzoziemcy

Uzyskanie danych osobowych ze
wojewódzkich zbiorów meldunkowych
Zał. nr 1

Nie obowiązuje od dnia 01.03.2015
( w zwiazku z  wchodzącą w życie nową
ustawą o ewidencji ludności od 01.03.2015)

Maciej Jurzyński-SO

55

Patronaty

Uzyskanie patronatu lub członkostwa
w komitecie honorowym

 

Edyta Gadomska - BW

56

Polityka społeczna

Odwołanie od decyzji
starosty /prezydenta
miasta w sprawach bezrobocia

Genowefa Macina-PS

57

Polityka społeczna

Uzyskanie licencji pośrednika
pracy/doradcy zawodowego

Z dniem 23.08.2013r. przepisy, będące
podstawą nadawania licencji zostały
uchylone w ramach deregulacji

Jarosław Rybiński-PS

58

Polityka społeczna

Uzyskanie dotacji dla organizacji pozarządowej
w zakresie pomocy społecznej

PS

59

Polityka społeczna

Rozpatrywanie odwołania od orzeczeń
o niepełnosprawności i o stopniu
niepełnosprawności

Renata Dziąbkowska-PS

60

Polityka społeczna

Uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów
turnusów rehabilitacyjnych dla
osób niepełnosprawnych

Władysław Walec-PS

61

Polityka społeczna

Uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków,
w których mogą odbywać się turnusy
rehabilitacyjne

Władysław Walec-PS

62

Polityka społeczna

Uzyskanie   wpisu do rejestru CIS

Władysław Walec-PS

63

Polityka społeczna

Uzyskanie   wpisu do rejestru KIS

Władysław Walec-PS

64

Polityka społeczna

Uzyskanie statusu zakładu pracy
chronionej

Władysław Walec-PS

65

Polityka społeczna

Uzyskanie statusu zakładu
aktywności zawodowej

Władysław Walec-PS

66

Polityka społeczna

Wpis do rejestru tłumaczy
języka migowego

Władysław Walec-PS

67

Polityka społeczna

Zezwolenie na prowadzenie
domu pomocy społecznej

Załącznik_do_Karty_Usług_nr_67-1.doc

Katarzyna Haraburda-PS

68

Polityka społeczna

Zezwolenie na prowadzenie, w ramach
działalności gospodarczej, placówki
zapewniającej całodobową opiekę
osobom niepełnosprawnym, przewlekle
chorym lub   osobom w podeszłym wieku

 

Załącznik_do_Karty_Usług_nr_68.docx

Katarzyna Haraburda-PS

69

Polityka społeczna

Zezwolenie na prowadzenie, w ramach
działalności statutowej, placówki
zapewniającej całodobową opiekę
osobom niepełnosprawnym, przewlekle
chorym lub osobom w podeszłym wieku 

 

Załącznik_do_Karty_Usług_nr_69.docx

Katarzyna Haraburda-PS

70

Polityka społeczna

Zezwolenie na prowadzenie placówki
opiekuńczo- wychowawczej, regionalnej
placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub
interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego
Zał. nr 1

Marek Wojtas-PS

71

Polityka społeczna

Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

nie aktualna

 

72

Polityka społeczna

Wpis placówki do rejestru/wykreślenie/ dokonanie zmian w Rejestrze miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewaWpis placówki do rejestru/wykreślenWpis placówki do rejestru/wykreślenie/ dokonanie zmian w Rejestrze miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach (województwo warmińsko - mazurskie)ie/ dokonanie zmian w Rejestrze miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach (województwo warmińsko - mazurskie)

 

Wniosek

Iwona Czyż, Ewa Osenkowska-PS

73

Polityka społeczna

Uzyskanie wpisu do rejestru/dokonanie zmian w rejestrze/wykreśleni z rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa, mających siedzibę na terenie woj. warmińsko-mazurskiego 

Zał. nr 1

Iwona Czyż, Ewa Osenkowska-PS

74

Rolnictwo

Uzyskanie dotacji dla spółek wodnych i 
związków spółek wodnych

Zał. nr 1 Wzór_wniosku_ZSW_o_dotację
_podmiotową.doc

Zał. nr 2 Załącznik_nr_2a_do_wzór
wniosku_nr2_dla_ZSW.doc

Zał. nr 3 Wzór_sprawozdania.doc
Zał. nr 4 Wzór_wniosku_spółki_wodne
o bdotację_podmiotową.doc

Dominika Wysocka-IGR

75

Skargi i Wnioski

Składanie skarg i wniosków

Edyta Gadomska-BW

76

Transport

Uzyskanie przez jednostki samorządu
terytorialnego dofinansowania dotacją
celową z budżetu państwa zadania
w ramach Programu wieloletniego
pn. „Narodowy program przebudowy
dróg lokalnych"

Marcin Sikorski- IGR

77

Zdrowie

Złożenie wniosku do Wojewódzkiej
Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach
Medycznych

wniosek_o_ustalenie_zdarzenia
medycznego.doc

Joanna Gawrońska-WZ

78

Bezpieczeństwo

Wydanie karty doskonalenia zawodowego
dyspozytora medycznego

Martyna Meler - ZK

79

Bezpieczeństwo

Wydanie karty doskonalenia zawodowego
dla ratownika medycznego

Martyna Meler-WZ

80

Bezpieczeństwo

Zatwierdzenie kursu  w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Martyna Meler - ZK

81

Zdrowie

Dokonanie wykreślenia z rejestru
jednostek współpracujących
z systemem Państwowego
Ratownictwa Medycznego

Martyna Meler-WZ

82

Geodezja

Wydanie dziennika praktyki zawodowej
dla osób zainteresowanych uzyskaniem
uprawnień zawodowych z zakresu
geodezji i kartografii.pdf

Monika Barcikowska-IGR

83

Geodezja

Rozpatrywanie odwołań od decyzji Starosty
(Prezydenta Miasta) wydanej w I instancji w
sprawie odmowy przyjęcia do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego
zbiorów danych lub innych materiałów
sporządzonych przez wykonawcę

Monika Barcikowska - IGR

84

Kordynacja

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w ramach świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego

Marta Piątek - PS