Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2018

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2018

 

Uprzejmie informuję, że 12 stycznia 2018 r. na stronie internetowej MRPiPS zostało opublikowane ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2018.

Oferty wraz załącznikami należy przesłać listem poleconym (z dopiskiem na kopercie Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym) do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-525 Olsztyn, w terminie do dnia 7 lutego 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub dostarczyć ofertę w powyższym terminie osobiście do sekretariatu WPS.

Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się na stronie MRPiPS w zakładce pomoc społeczna/ bezdomność.

ogłoszenie_o_konkursie.pdf

oświadczenie_1.pdf

oswiadczenie_2.pdf

oświadczenie_3.pdf