Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Budowa, przebudowa, remont dróg powiatowych i gminnych „zadania powiatowe i gminne”

ZMIENIONA LISTA ZADAŃ REKOMENDOWANYCH
DO DOFINANSOWANIA W RAMACH FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH
DROGI GMINNE I POWIATOWE

Zmieniona_Lista_zadań_zatwierdzonych_do_dofinansowania_z_FDS_nabór_09.2018.xls

 


Warminsko-Mazurskie_Lista_FDS_Podpisana_Ze_Zmianą.pdf

Zatwierdzona 11.04.2019 Ostateczna Lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania z FDS, uwzględniająca zmianę dokonaną przez Prezesa Rady Ministrów zostanie opublikowana w terminie późniejszym.


Nabór wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2019)

Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019, który odbędzie się w terminie od 14 marca do 13 kwietnia 2019 roku. Celem Funduszu Dróg Samorządowych jest wsparcie budowy, przebudowy oraz remontów dróg gminnych i powiatowych. Dofinansowaniem objęte zostaną również wnioski dotyczące budowy, przebudowy oraz remonty mostów.

     Zadania roczne 204 776 119,61 zł

Środki przeznaczone na zadania powiatowe (realizacja 2019):   102 388 059,80 zł

Środki przeznaczone na zadania gminne (realizacja 2019):        102 388 059,81 zł

     Zadania wieloletnie 68 249 705,50 zł

Środki przeznaczone na zadania wieloletnie powiatowe (etap 2019):  34 124 852,75 zł

Środki przeznaczone na zadania wieloletnie gminne (etap 2019):         34 124 852,75 zł

 

Środki przeznaczone na dofinansowanie zadań wieloletnich w bieżącym i w kolejnych latach, nie mogą przekroczyć kwoty 68 249 705,50 zł.

Wojewoda nie ustala limitu ilości złożonych wniosków, dotyczących zadań dla poszczególnych rodzajów jednostek.

Zgodnie z art.14 oraz art.24 Ustawy z dnia 23 października 2018 r., o Funduszu Dróg Samorządowych wysokość dofinansowania zadań zostanie określona przez Komisję, po ocenie formalnej i merytorycznej złożonych wniosków. Dane tabelaryczne, zostaną opublikowane na stronie urzędu wraz z określonymi wielkościami procentowymi dofinansowania dla poszczególnych jst.

Wniosek o udzielenie dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2019) składany może być jedynie na wzorze wniosku zatwierdzonym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, znajdującym się na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce Fundusz Dróg Samorządowych http://www.wm.uw.olsztyn.pl

Wnioskodawca zobowiązany jest wypełnić wniosek rzetelnie i z należytą starannością, szczególnie, w zakresie spójności wykazywanych danych i informacji w poszczególnych punktach wniosku. Wnioskodawca wypełnia tylko białe pola. Wniosek o udzielenie dofinasowania należy złożyć w jednym oryginalnym egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami (wpięty do skoroszytu w kolejności wymienionej we wniosku).

UWAGA: wnioskodawca może podczas wypełniania wniosku zmieniać format czcionki czy też dopasować daną rubrykę do tekstu, w celu wpisania wszelkich niezbędnych informacji, ale powinien to zrobić w taki sposób, aby zachować obowiązujący wzór wniosku – nie ma możliwości modyfikacji wzorów wniosku w zakresie dodawania kolumn, wierszy, czy też samodzielnego scalania komórek.

W celu usprawnienia pracy Komisji oceniającej proszę nie umieszczać poszczególnych załączników w koszulkach, a wniosek wydrukować jednostronnie.

W przypadku uznania, iż konieczne jest przedstawienie dodatkowych informacji (tylko w przypadku, gdy mogą one mieć znaczenie przy ocenie merytorycznej wniosku), stwierdzenia powinny być poparte konkretnymi danymi (faktami) oraz w miarę możliwości udokumentowane. Dokumenty i informacje uzupełniające charakterystykę zadania mogą być załączone do wniosku w formie załączników (umieszczamy je na końcu, po załącznikach wymaganych).

Dofinasowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zostaną również objęte inwestycje realizowane w systemie „Zaprojektuj i zbuduj”. Inwestycje należy zaplanować w systemie wieloletnim (będą one finansowane z puli środków przeznaczonych na zadania wieloletnie).Planowany zakres zadania powinien być przedstawiony w formie Oświadczenia. Powinno ono zawierać szczegółowe dane planowanej inwestycji (łącznie z elementami w pasie drogowym), niezbędne do oceny wniosku przez Komisję. Koszt związany z zaprojektowaniem dokumentacji jest kosztem kwalifikowalnym.

Wydatkiem kwalifikowalnym w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, oprócz pasa drogowego i jego elementów jest koszt dodatkowej dokumentacji projektowej, niezbędnej do realizacji zadania, badań technicznych, nadzoru inwestorskiego oraz koszt tablic informacyjnych.

Wnioski o udzielenie dofinasowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2019) należy składać w Punkcie Obsługi Klienta (parter) Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 - 575 Olsztyn, w terminie od 14 marca do 13 kwietnia 2019 roku, osobiście w godzinach pracy Urzędu tj. 730-1530 lub przesyłając pocztą na ww. adres.

UWAGA, ze względu na to, iż 13 kwietnia 2019 r. przypada w sobotę, osobiste składanie wniosków możliwe będzie do dnia 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) w godz. 730-1530

W przypadku wniosków składanych osobiście godzina 1530 dnia 15 kwietnia 2019 roku jest ostatecznym terminem wpływu wniosku do Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wnioski złożone po ww. terminie zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

W przypadku wniosków przesłanych pocztą data 13 kwietnia 2019 roku jest ostatecznym terminem nadania przesyłki. Wnioski opatrzone późniejszą datą nadania zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa - p. Izabelą Sielicką-Werner tel. (89) 5232-330, pokój 332, p. Jolantą Warzycką tel. (89) 5232- 467, 5232 - 426, lub p. Violettą Gąsiorowską tel. (89) 5232- 471, pok. 310.

 

Za zadanie jednoroczne (z wyjątkiem zadań z Listy podstawowej, przeniesionych z programu PRGiPID – nabór 2018), rozumiemy zadanie, realizowane w okresie do 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy z wykonawcą. W przypadku, gdy czas ten kończy się w kolejnym roku 2020, następuje wypłata dofinansowania w grudniu 2019 r., w formie zaliczki.
Beneficjent po zakończeniu realizacji rzeczowej i finansowej (dokonania ostatniej płatności dla wykonawcy), zgodnie z art. 28 ust. 6 Ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych, zobowiązany jest w terminie 60 dni na złożenie Rozliczenia dofinansowania (wzór rozliczenia zostanie udostępniony na stronie urzędu w późniejszym terminie).

W przypadku zadań umieszczonych na Liście podstawowej FDS (nabór wrzesień 2018), terminem końcowym realizacji rzeczowej i finansowej zadania jest grudzień 2019 r.
W wyjątkowych przypadkach, jest możliwość przesunięcia zakończenia realizacji zadania na
2020 r., po uprzednim uzasadnieniu/uzgodnieniu z wojewodą.

Za zadanie wieloletnie, dofinansowane w ramach FDS, rozumiemy zadanie, którego czas realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy (art. 15 ustawy FDS), z planowanym podziałem na poszczególne lata.

Dokumenty pracy Komisji i wzory wniosków o dofinansowania do pobrania:

 

Należy pobrać/wypełnić Wniosek FDS po zmianach

Aktualizacja wniosku będzie konieczna przed podpisaniem umowy z wojewodą

 

Aktualizacja_wniosku_FDS_po_zmianach.xlsx

FDS_Karta_oceny_formalnej.docx

Instrukcja_oceny_szczegółowa_dla_komisji_wersja_2-1.doc

PDS._Karta_oceny_merytorycznejPRBR.xlsx

PDS_Zbiorcza_karta_oceny_merytorycznej.xlsx